Saraswati Mantra Lyrics.Saraswati namastubhyam,varade kamarupini,vidyarambham karishyami,

Saraswati Mantra Lyrics

Saraswati namastubhyam,
varade kamarupini,
vidyarambham karishyami,
always in siddhirbhavatu…

Saraswati namastubhyam, varade
kamarupini,
vidyarambham karishyami,
always in siddhirbhavatu… Saraswati

namastubhyam,
varade kamarupini,
vidyarambham karishyami,
always in siddhirbhavatu…

Saraswati namastubhyam,
varade kamarupini . ,
Vidyarambham karishyami,
Siddhirbhavatu mein sada……

Saraswati namastubhyam,
varade kamarupini,
Vidyarambham karishyami,
Siddhirbhavatu mein sada…….

video

Follow me on Blogarama

By Admin