Suklam Baradharam Vishnum Lyrics
Suklam Baradharam Vishnum Lyrics

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics In Telugu Ganpati Song. Main song words are Shuklambaradaram vishnum shashivarnam chaturbhujam prasanna vadanam dhyaayeth sarva vighno pashantaye.

Suklam Baradharam Vishnum Song Lyrics In Telugu

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
Yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
Sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
Vivahe cha prajapatim
Yuddhe chakradharam devam
Pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
Sridharam priya sangame
Dusswapne smara govindam
Sankate madhusudhanam

Kaanane naarasimham cha
Pavake jalasayinam
Jalamadhye varaham cha
Parvathe raghunandanam
Gamane vaamanam chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
Prathuruddhaya yah padeth
Sarva paapa vinirmukto
Vishnu lokai mahiyati

https://www.youtube.com/watch?v=ZclffsXjLLk

Sukhkarta Dukhharta Lyrics In English

Jai Ganesha Pahimam Sri Ganesha Rakshamam Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin