Patna Ke Ghat Par Lyrics By Sharda Sinha. Patna ke ghat par Humhu arajiya debai He chhathi maiya Hum na jaeeb dusar ghaat Dekhab ye chhathi maiya.

Patna Ke Ghat Par Lyrics in English

Patna ke ghat par
Humhu aragiya debai
He chhathi maiya
Hum na jaeeb dusar ghaat
Dekhab ye chhathi maiya
Hum na jaeeb dusar ghaat
Dekhab ye chhathi maiya

Sup lel thad bad
Dom dominiya
Dekhab hey chhathi maiya
Wahi supi arag devay
Dekhab hey chhathi maiya
Wahi supi arag devay
Dekhab hey chhathi maiya

Phool lele thad bad
Maliya maliniya
Dekhab hey chhathi maiya
Wahi fule harwa gothay
Dekhab hey chhathi maiya
Wahi fule harwa gothay
Dekhab hey chhathi maiya

Kela seb nariyal kin
Gayini hum bajariya
Dekhab hey chhathi maiya
Otehi lagal badi der
Dekhab hey chhathi maiya
Otehi lagal badi der
Dekhab hey chhathi maiya

Bhul chuk humari maiya
Rakhab na dhiyaniya
Dekhab hey chhathi maiya
Humaro aragiya dehab maan
Dekhab hey chhathi maiya
Humaro aragiya dehab maan
Dekhab hey chhathi maiya

Patna ke ghat par
Humhu arajiya debai
He chhathi maiya
Hum na jaeeb dusar ghaat
Dekhab ye chhathi maiya
Hum na jaeeb dusar ghaat
Dekhab ye chhathi maiya

Dekhab ye chhathi maiya
Dekhab ye chhathi maiya
Dekhab ye chhathi maiya
Dekhab ye chhathi maiya

Video

Kelwa Ke Paat Par Uge Lan Suruj Mal Lyrics

Follow me on Blogarama

By Admin