Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics
Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics

Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics By Than Dhruvan Moorthy And Preet Bandre. Main Song Words Are Ek Naral Dilay Khandu Devala Ek Naral Dilay Khandu Devala Aamache Sareyancha Jivan Tuje Sevela Sareyancha Jivan Tuje Sevela.

Ek Naral Dila Darya Devala Lyrics

Khandu Devar
Khandu Devar

Yetal Devar
Yetal Devar

Khandu Devar
Khandu Devar

Yetal Devar
Ye…yetal Devar

Tula Mi Pahilay
Khanderi Dongar Bharavala

Ye…yetal Devar
Tula Mi Pahilay
Khanderi Dongar Bharavala

Ek Naral Dilay Khandu Devala
Ek Naral Dilay Khandu Devala
Ek Naral Dilay Khandu Devala
Ek Naral Dilay Khandu Devala

Aamache Sareyancha Jivan Tuje Sevela
Sareyancha Jivan Tuje Sevela
Deva Tu Dhav R Majo Hakela
Deva Tu Dhav R Maja Hakela

Yetal Deva Tula Bhi Philamay
Khanderi Dongar Bharavala
Yetal Deva Tula Bhi Philamay
Khanderi Dongar Bharavala

Khandu Devar
Khandu Devar
Yetal Devar
Yetal Devar

Khandu Devar
Khandu Devar
Yetal Devar
Yetal Devar

Ek Naryal Dilay Darya Deval
Ek Naryal Dilay Darya Deval

Varsacha Man Dev Narali Punvela
Varsacha Man Dev Narali Punvela

Sonyacha Naral Vahunashi Tula
Khandari Donagar Bhalavila
Sonyacha Naral Vahunashi Tula
Khandari Donagar Bhalavila

Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar
Naralan Pani Nav Devanch Dhyar

https://youtu.be/gFhAljUkhHU

Radha Lyrics Dhvani Bhanushali

Follow me on Blogarama

By Admin